Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 14.00 - 17.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vun Ufank Abrëll hunn eis Ëffnungszäiten geännert /  

à partir de début avril 2022, nos horaires d'ouverture ont changé 

ab Anfang April 2022 wurden unsere Öffnungszeiten geändert/

as of beginning of April 2022, our opening hours changed.

 

Mir erwaarden iech dann 

nous vous accueillerons alors / wir werden Sie dann gerne empfangen / we will welcome you

vun / de / von / from  

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

 

Dir wëllt mat engem vun eisen Hënn spazéieren goen,

vous désirez promener un de nos chiens, Sie wollen mit einem unserer Hunde spazieren gehen, you want to go for a walk with one of our dogs

 

Spadséiergäng sinn all Dag wärend eisen Ëffnungszäite méiglech.

La promenade est possible tous les jours pendant nos heures d‘ouverture. Der Spaziergang ist täglich während unseren Öffnungszeiten möglich. The walk is possible every day during our opening hours.

 

Maacht eng Reservatioun vun engem Hond mat engem Uruff ob de 547448 oder per Mail deiereschutz.sepa@gmail.com an dir braucht iech zu dem festgehalenen Termin an eisem Büro ze presentéieren. Bréngt är Identitéitskaart mat a fëllt eng Informatiounsblat aus an ënnerschreift et.

Faites une réservation d'un chien en nous téléphonant au 54 74 48 ou par mail deiereschutz.sepa@gmail.com et il  suffira de vous présenter à l'heure convenue au bureau en apportant votre carte d‘identité et de remplir/signer une fiche de renseignements. Machen Sie eine Reservierung für einen Hund, indem Sie uns unter 54 74 48 anrufen und es genügt, sich zur vereinbarten Zeit im Büro zu präsentieren, indem Sie Ihren Personalausweis mitbringen und ein Informationsblatt ausfüllen / unterzeichnen. Make a reservation for a dog by calling us at 54 74 48 or by mail deiereschutz.sepa@gmail.com and it will be sufficient to present you at the agreed time at the office by bringing your identity card and completing / signing an information sheet.

 

No engem éischte Spadséiergang mat engem vun eisen Hënn, kënnt dir Reservatioun am Viraus fir ären nächste Spadséiergang maachen. 

Après une première promenade avec un de nos chiens, il vous sera possible de le réserver à l’avance pour une prochaine sortie en laisse. Nach einem ersten Spaziergang mit einem unserer Hunde, können Sie ihn im Voraus für einen bevorstehenden Spaziergang buchen. After a first ride with one of our dogs, it will be possible to make a reservation in advance for your next walk.

 

Mir oder villméi eis Hënn freeën sech ob iech a rechne mat ärer Hëllef.

Nous serons ou plutôt nos chiens ravis de pouvoir vous accueillir et de compter sur votre aide. Wir oder eher unsere Hunde freuen sich, Sie willkommen zu heißen und auf Ihre Hilfe zu zählen. We or rather our dogs will be delighted to welcome you and to count on your help.

 

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

 Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you.

 

 BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000