Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 14.00 - 17.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vun Ufank Abrëll hunn eis Ëffnungszäiten geännert /  

à partir de début avril 2022, nos horaires d'ouverture ont changé 

ab Anfang April 2022 wurden unsere Öffnungszeiten geändert/

as of beginning of April 2022, our opening hours changed.

 

Mir erwaarden iech dann 

nous vous accueillerons alors / wir werden Sie dann gerne empfangen / we will welcome you

vun / de / von / from  

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

Eis Aktivitéiten / Nos activités / Unsere Aktivitäten

/ Our activities

 

Grillen am Dezember 2021 / Grillen im Dezember 2021 / Grillades au mois de décembre 2021 / Barbecues during december 2021

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. deelt mat, dass mir leider net de Weekend vum 3. an 4. Dezember 2021 virum Cactus Esch/Lalleng op 136, Lëtzebuergerstrooss, 4222 Esch/Uelzecht grille kënne, well mir fir déi zwee Deeg net genuch Léit haten. Mir soen iech Merci fir äert Verständnis.

Das Escher Tierheim (S.E.P.A.) a.s.b.l. teilt mit, dass wir leider nicht am Wochenende des 3. und 4. Dezember 2021 vor dem Cactus Esch Lallingen auf 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette grillen werden, da wir nicht genug Leute für die beiden Tage haben. Wir danke Ihnen für Ihr Verständnis.

Le refuge d'animaux d'Esch (S.E.P.A.) a.s.b.l. annonce que nous ne ferons malheureusement pas de barbecue le week-end du 3 et 4 décembre 2021 devant le Cactus d'Esch Lallange à 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette, car nous n'avons pas assez de monde pour ces deux jours. Nous vous remercions de votre compréhension.

The animal shelter of Esch (S.E.P.A.) a.s.b.l. announces that unfortunately we will not have a barbecue in front of the Cactus Esch Lallange at 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette during the weekend of 3 and 4 December 2021  as we do not have enough people for the two days. Thank you for your understanding.

 

 

 

Schéckiwwerreeschung vun 300 EUR duerch de CIS MR (CGDIS) den 1. Mai 2021

Délégatiounen vun dem CIS MR (CGDIS) an der SEPADélégatiounen vun dem CIS MR (CGDIS) an der SEPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  

 

 

 

Aktuell COVID-Moossnamen / Aktuelle COVID-Massnahmen / Mesures actuelles COVID / Current COVID measures

Drot är Masken, haalt en Ofstand vun 2 Meter zu eise Mataarbechter a respektéiert déi aner sanitär COVID-Moossnamen. Mir soen iech Merci fir äert Verständnis an är Solidaritéit. / Tragen Sie bitte Ihre Maske, halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu unseren Mitarbeiter und respektieren Sie die sanitären COVID-Massnahmen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und ihre Solidarität. / Portez votre masque, gardez une distance de 2 mètres par rapport à notre personnel et respectez les mesures sanitaires COVID. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité. /  Please wear your mask, keep a distance of 2 meters to our staff and respect the sanitary COVID-measures. We thank you for your understanding and your solidarity.

 

 

 

Reservéierung vun eisen Hënn / Reservierung unserer Hunde / Réservation de nos chiens / Reservation of our dogs

Reservéiert iech ee vun eisen Hënn am Viraus. D'Spadséiergäng si vu vun 14.00 bis 17.30 Auer da méiglech. Genéisst äre Spadséiergang.

Reservieren Sie sich einen unserer Hunde im Voraus. Sie können zwischen 14.00 und 17.30 Uhr dann einen Spaziergang machen. Genießen Sie es.

Réservez un de nos chiens à l'avance. Vous pourrez vous promener entre 14.00 et 17.30 heures. Appréciez-le.

Book one of our dogs in advance. You will be allowed to walk between 14.00 and 17.30 hours. Enjoy it.

 

 

 

Hondstrainerin / Entraîneur canin / Hundetrainerin / Dog trainer

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. huet eng Hondstrainerin ab dem 1. Juli 2020 engagéiert. Hutt dir Froen, da mellt iech um +352 54 74 48. Mir hëllefen iech gären weider.

L'Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. emploie un entraîneur canin depuis le 1er juillet 2020. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au +352 54 74 48. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Der Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. hat eine Hundstrainerin ab dem 1. Juli 2020 eingestellt. Habt Ihr Fragen, dann meldet Euch bitte am +352 54 74 48. Wir helfen gerne weiter. 

The Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. has employed a dog trainer as from 1st July 2020. If you have any questions, please contact us on +352 54 74 48 and we will be pleased to help.

 

 

 

Porte ouverte

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. huet wéinst der kritescher Pandemie-Situatioun keng Porte ouverte am Hierscht organiséiert. Mir deelen en Datum mat, esoubal mir e Datum no dëser schwiereger Situatioun festgeluecht hunn.

 

 

 

 

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

 Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you.

 

 BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000