Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 13.00 - 16.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vum 1. Oktober 2020 hunn eis Ëffnungszäiten geännert/  

à partir du 1er octobre 2020, nos horaires d'ouverture ont changé/ 

ab dem 1. Oktober 2020 haben wir unsere Öffnungszeiten geändert/

as of 1st October 2020, our opening hours have changed.

 

Mir erwaarden iech 

nous vous accueillerons / wir werden Sie gerne begrüßen / we will welcome you

vun / de / von / from  

13.00 - 16.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

Eis Aktivitéiten / Nos activités / Unsere Aktivitäten / Our activities

 

Vum 4. Mäi a mat Respekt zu den hygieneschen Mossname wéinst dem Coronavirus / À partir du 4 mai et en respect des mesures hygiéniques dues au virus du Corona / Ab dem 4. Mai und mit Respekt zu den hygienischen Massnahmen wegen dem Corona-Virus / From 4th May onwards and with respect to the hygienic measures due to Corona Virus

kënnt dir all Mettes mat engem vun eisen Hënn vun 14.00 bis 17.30 Auer spazéiregoen. Reservéiert iech am Viraus en Hond um +352 54 74 48 oder per Mail deiereschutz.sepa@gmail.com,

vous pourrez vous promener de 14.00 à 17.30 heures avec un de nos chiens. Pour cela réservez en avance un chien au +352 54 74 48 ou par mail deiereschutz.sepa@gmail.com,

von 14.00 bis 17.30 Uhr können Sie mit einem unserer Hunde spazieren gehen. Bitte reservieren Sie einen Hund im Voraus unter +352 54 74 48 oder per Mail deiereschutz.sepa@gmail.com,

you have the possibility to walk with one of our dogs from 14.00 to 17.30 o'clock. Please reserve a dog in advance on +352 54 74 48 or per mail deiereschutz.sepa@gmail.com.

 

Hondstrainerin / Entraîneur canin / Hundetrainerin / Dog trainer

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. huet eng Hondstrainerin ab dem 1. Juli engagéiert. Hutt dir Froen, da mellt iech um +352 54 74 48. Mir hëllefen iech gären weider.

L'Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. emploie un entraîneur canin depuis le 1er juillet. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au +352 54 74 48. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Der Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. hat eine Hundstrainerin ab dem 1. Juli eingestellt. Habt Ihr Fragen, dann meldet Euch bitte am +352 54 74 48. Wir helfen gerne weiter. 

The Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. has employed a dog trainer as from 1st July. If you have any questions, please contact us on +352 54 74 48 and we will be pleased to help.

 

Porte ouverte

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. organiséiert eng Porte ouverte am Hierscht. Mir deelen den Datum mat, esoubal mir e festgeluecht hunn.

 

 

Grillen am Dezember 2020 / Grillen im Dezember 2020 / Grillades au mois de décembre 2020 / Barbecues during december 2020

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. wäerd de Weekend vum 11. an 12. Dezember virum Cactus Esch/Lalléng op 136, Lëtzebuergerstrooss, 4222 Esch/Uelzecht grillen.

Wëllt dir eis hëllefen, da mellt Iech per Mail op deiereschutz.sepa@gmail.com oder rufft eis um +352 54 74 48 un

fir eis Är Kontaktdaten (Numm, Virnumm, Email an Handysnummer) matzedeelen.

 

L'Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. organisera des barbecues le week-end du 11 et 12 décembre devant l'Escher Cactus Esch Lallange à 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette.

Si vous souhaitez nous aider, veuillez nous contacter par courriel à deiereschutz.sepa@gmail.com ou nous appeler au +352 54 74 48 pour nous donner vos coordonnées (nom, prénom, courriel et numéro de téléphone portable).

 

Der Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. wird am Wochenende vom 11. und 12. Dezember ein Grillen vor dem Caktus Esch Lallingen auf 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette organisieren.

Wenn Sie uns helfen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an deiereschutz.sepa@gmail.com oder rufen Sie uns unter +352 54 74 48 an, um uns Ihre Angaben (Name, Vorname, E-Mail und Mobiltelefonnummer) mitzuteilen.

 

The Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. will organise barbecues on the weekend of 11 and 12 December in front of the Cactus Esch Lallange at 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette.

If you wish to help us, please contact us by e-mail at deiereschutz.sepa@gmail.com or call us on +352 54 74 48 to give us your details (name, first name, e-mail and mobile phone number).

 

 

  

 

 

 

 

 

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

/ Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

 / Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you:

 

BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000