Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 13.00 - 16.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vum 1. Oktober 2020 hunn eis Ëffnungszäiten geännert/  

à partir du 1er octobre 2020, nos horaires d'ouverture ont changé/ 

ab dem 1. Oktober 2020 haben wir unsere Öffnungszeiten geändert/

as of 1st October 2020, our opening hours have changed.

 

Mir erwaarden iech 

nous vous accueillerons / wir werden Sie gerne begrüßen / we will welcome you

vun / de / von / from  

13.00 - 16.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

 

 


 
 

Léif Déierefrënn,

cher amis des animaux, liebe Tierfreunde,

dear animal friends,

 

Wéinst der kritescher Pandemie-Situatioun mëscht  d'Escher Déierenasyl seng Diere vum 6. November 2020 fir Spadséiergänger zou.

 

Mir soen iech Merci fir äert Verständnis an är Solidaritéit.

 

 

 

Aufgrund der kritischen Pandemiesituation, ist das Escher Tierheim ab dem 6. November 2020 für Hundespaziergänger geschlossen.

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und ihre Solidarität.

 

 

En raison de la situation critique de la pandémie, le refuge pour animaux d'Esch est fermé à partir du 6 novembre 2020.

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité.

 

 

Due to the critical situation of the pandemic, the animal shelter in Esch is closed for dog walkers from the 6th November 2020.

 

We thank you for your understanding and your solidarity.

 

 

  

Eis weider Aktualitéiten fannt dir elo op eiser Internetsäit ënnert Activités.

 

Trouvez maintenant toutes nos autres actualités sur ce site sous Activités, Sie finden nun unsere weiteren Neuigkeiten auf dieser Webseite unter Activités, now find all our other news on this website under Activités.

 

 Mir hu leider missen eise Facebook-Account läschen, well déi Plattform vu verschidde Léit mëssbraucht ginn ass.

Wir habenleider unser Facebook-Konto gelöscht, da diese Plattform von verschiedenen Leute missbraucht wurde.

Nous avons supprimé notre compte Facebook, car cette plateforme a été utilisée de façon abusive par certaines personnes.

We have deleted our Facebook account, as this platform was abused by several people.

 

 

Fir Informatioune schéckt eis e Mail ob eis néi Mailadress:

Pour toute information envoyez-nous un mail à notre nouvelle adresse mail, für weitere Informationen senden Sie uns eine E-Mail an unsere neue E-Mail-Adresse,  for any information send us an email to our new email address:

 

deiereschutz.sepa@gmail.com

 

 

 

 

          

 

  

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

/ Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

 / Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you:

 

BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000