Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 14.00 - 17.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vum 29. Mäerz 2021 hunn Ëffnungszäiten geännert /  

à partir du 29 mars 2021, nos horaires d'ouverture ont changé 

ab dem 29. März 2021 wurden unsere Öffnungszeiten geändert/

as of 29th March 2020, our opening hours changed.

 

Mir erwaarden iech dann 

nous vous accueillerons alors / wir werden Sie dann gerne empfangen / we will welcome you

vun / de / von / from  

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

 

 


 
 

Léif Déierefrënn, liebe Tierfreunde, chers amis des animaux, dear animal friends, 

    D'Escher Déierenasyl hueseng Diere fir Spadséiergänger vu Méinden, dem 11. Januar 2021 opgemaach. Bis den 29. Oktober sinn eis Spadséiergänger vun 14.00 bis 17.30 Auer wëllkomm a vum 30. Oktober vun 13.00 bis 16.30 Auer.

 Drot äre Mask, haalt w.e.gl. en Ofstand vun 2 Meter zu eise Mataarbechter a respektéiert déi aaner sanitär COVID-Moossnahmen. Mir soen iech Merci fir äert Verständnis an är Solidaritéit.

Reservéiert iech ee vun eisen Hënn am Viraus. D'Spadséiergäng si vun 14.00 bis 17.30 Auer a vum 30. Oktober vun 13.00 bis 16.30 Auer méiglech. Genéisst äre Spadséiergang.

  

Das Escher Tierheim hat seine Türen für Hundespaziergänger ab Montag, 11. Januar 2021 geöffnet. Bis zum 29. Oktober sind unsere Hunde-Spaziergänger von 14.00 bis 17.30 Uhr willkommen und ab 30. Oktober von 13.00 bis 16.30 Uhr. 

 Tragen Sie bitte Ihre Mask e, halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu unseren Mitarbeiter und respektieren Sie die sanitären COVID-Massnahmen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und ihre Solidarität.

Reservieren Sie sich einen unserer Hunde im Voraus. Sie können zwischen 14.00 und 17.30 Uhr, und ab 30. Oktober vun 13.00 bis 16.30 Uhr, dann einen Spaziergang machen. Genießen Sie es.

  

Le refuge pour animaux d'Esch a ouvert ses portes pour les promeneurs de chiens à partir de lundi 11 janvier 2021. Jusqu'au 29 octobre nos promeneurs de chien seront les bienvenus de 14.00 à 17.30 heures et à partir du 30 octobre de 13.00 à 16.30 heures.

 Portez votre masque, gardez une distance de 2 mètres par rapport à notre personnel et respectez les mesures sanitaires COVID. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité.

 Réservez un de nos chiens à l'avance. Vous pourrez vous promener entre 14.00 et 17.30 heures et à partir du 30 octobre entre 13.00 et 16.30 heures. Appréciez-le. 

 

The animal shelter of Esch opened its door for dog walkers  starting  Monday,11th January 2021. Until 29th October our dog walkers are welcome from 14.00 until 17.30 o'clock and starting 30th October from 13.00 until 16.30 o'clock.

Please wear your mask, keep a distance of 2 meters to our staff and respect the sanitary COVID-measures. We thank you for your understanding and your solidarity.

Book one of our dogs in advance. You will be allowed to walk between 14.00 and 17.30 hours and starting 30th October from 13.00 until 16.30 o'clock. Enjoy it.

  

Eis Aktualitéiten fannt Dir op eiser Internetsäit ënnert Activités. Do fannt Dir och wéini mir am Dezember 2021 virum Cactus Esch/Lalleng grillen.

 Sie finden unsere Neuigkeiten auf dieser Webseite unter Activités. Da erfahren Sie auch, wann wir im Dezember 2021 vor dem Cactus Esch Lallingen grillen werden.

Trouvez nos actualités sur ce site sous Activités. Vous y trouverez aussi, quand est-ce que en décembre 2021 nous organiserons un barbecue devant le Cactus Esch Lallange.

Find now our news on this website under Activités. You will also find out when in December 2021 we will organise a barbecue in front of the Cactus Esch Lallange.

 

Mir hu leider missen eise Facebook-Account läschen, well déi Plattform vu verschidde Léit mëssbraucht ginn ass.

Wir haben leider unser Facebook-Konto gelöscht, da diese Plattform von verschiedenen Leute missbraucht wurde.

Nous avons supprimé notre compte Facebook, car cette plateforme a été utilisée de façon abusive par certaines personnes.

We have deleted our Facebook account, as this platform was abused by several people.

 

 Dir fannt den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. op Instagram mat "s.e.p.a._asbl".

 Sie finden den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. auf Instagram mit "s.e.p.a._asbl".

Vous trouvez l'Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. sur Instagram avec "s.e.p.a._asbl".

You find the Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. on Instagram with "s.e.p.a._asbl".

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fir weider Informatioune schéckt eis e Mail ob eis néi Mailadress:

Pour toute autre information envoyez-nous un mail à notre nouvelle adresse mail, für weitere Informationen senden Sie uns eine E-Mail an unsere neue E-Mail-Adresse,  for any information send us an email to our new email address:

 

deiereschutz.sepa@gmail.com

          

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

 Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you.

 

 BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000