Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

TVA: LU31358740

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 14.00 - 17.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vum 25. Oktober 2020 änneren eis Ëffnungszäiten /  

à partir du 25 octobre 2020, nos horaires d'ouverture changeront / 

ab dem 25. Oktober 2020 ändern sich unsere Öffnungszeiten /

as of 25th October 2020, our opening hours will change.

 

Mir erwaarden iech 

nous vous accueillerons / wir werden Sie gerne begrüßen / we will welcome you

vun / de / von / from  

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

 


 
 

Léif Déierefrënn,

cher amis des animaux, liebe Tierfreunde,

dear animal friends,

 

D'Escher Déierenasyl huet seng Diere vum 4. Mäi fir Spadséiergänger opgemaach.

Wéinst dem Coronavirus biede mir iech e Mask, e Buff, e Schal oder e Fischi iwwer de Mond an d'Nues aus Respekt zu eise Mataarbechterinnen/Mataarbechter ze zéien.

Mir soen iech Merci fir äert Verständnis an är Solidaritéit.

Ab dem 4. Mäi si bei eis Adoptioune méiglech mat dem néidege Respekt vun den hygienesche Moossname wéinst dem Coronavirus op. Merci fir äert Verständnis an är Solidaritéit.

 

 

Das Tierheim in Esch ist ab dem 4. Mai für Spaziergänger geöffnet.

Wegen dem Corona-Virus bitten wir Sie vorsorglich eine Maske, ein Mundschutz, einen Schal oder ein Kopftuch über den Mund und die Nase aus Respekt zu unseren Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zu ziehen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und ihre Solidarität.

Ab dem 4. Mai können Sie bei uns Adoptionen mit Respekt zu den hygienischen Massnahmen wegen dem Corona-Virus machen. Danke für Ihr Vertändnis und Ihre Solidarität.

 

Le refuge pour animaux d'Esch est ouvert à partir du 4 mai.

En raison du virus du Corona, nous vous demandons par précaution de mettre un masque, un garde buccal, un foulard ou une écharpe par respect pour notre personnel.

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité.

À partir du 4 mai vous pouvez procéder à des adoptions dans le respect des mesures d'hygiène dues au virus du corona.

 

The animal shelter in Esch is open for the walkers from 4th May on.

Because of the Corona-Virus we ask you as a precaution to wear a mask, a mouth protection, a shawl or a headscarf over your mouth and nose in respect to our employees.

We thank you for your understanding and your solidarity.

 From 4th May onwards we are proceeding to adoptions with respect for the hygienic measures due to the Corona-Virus.

 

  

Eis weider Aktualitéiten fannt dir elo op eiser Internetsäit ënnert Activités.

 

Trouvez maintenant toutes nos autres actualités sur ce site sous Activités, Sie finden nun unsere weiteren Neuigkeiten auf dieser Webseite unter Activités, now find all our other news on this website under Activités.

oder ënnert, ou sur, oder auf,  or under

www.facebook.com/asileesch

 

 

Fir Informatioune schéckt eis e Mail ob eis néi Mailadress:

Pour toute information envoyez-nous un mail à notre nouvelle adresse mail, für weitere Informationen senden Sie uns eine E-Mail an unsere neue E-Mail-Adresse,  for any information send us an email to our new email address:

 

deiereschutz.sepa@gmail.com

 

Léiw Memberen a Déierefrënn,

 

Eis Ëffnungszäiten änneren vum 25. Oktober 2020.

 

Chers membres et amis des animaux, liebe Mitglieder und Tierfreunde, dear members and friends of animals,

Nos heures d'ouverture changeront à partir du 25 octobre 2020.

 

 

Unsere Öffnungszeiten ändern sich ab dem 25. Oktober 2020.

Our opening hours will change on 25th Oktober 2020.

 

 

 

  

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

/ Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

 / Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you:

 

BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000